หน้าแรก

S__63307818
od9e06d20b18771e3164e9b8a2d95ff50_61129847_210906_1
od9e06d20b18771e3164e9b8a2d95ff50_61129847_210906_7
od9e06d20b18771e3164e9b8a2d95ff50_61129847_210906_8
od9e06d20b18771e3164e9b8a2d95ff50_61129847_210906_4

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
นางบุษยมาส ผาสุข

ช่องทางร้องเรียน

รับฟังความคิดเห็น

ถาม – ตอบ

ประเมินความพึงพอใจ


นางบุษยมาส ผาสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย

 

โรงเรียนบ้านโคกน้อย

BAN KOKNOY SCHOOL

 
 
 

 

สอบถามได้ค่ะ