ร่วมรับเสด็จ ถวายงานการจัดนิทรรศการ ด้านที่ 2 ด้านการจัดคุณภาพการศึกษา

13 ธันวาคม 2565

โรงเรียนบ้านโคกน้อย โดยผู้บริหารและคณะครู ร่วมรับเสด็จ ถวายงานการจัดนิทรรศการ ด้านที่ 2 ด้านการจัดคุณภาพการศึกษา แด่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามพรมราชกุมารี ในงาน ”42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”

สอบถามได้ค่ะ