โรงเรียนบ้านโคกน้อยจัดการเรียนรู้การนวดแผนไทยโดยสืบค้นจาก Internet

?โรงเรียนบ้านโคกน้อยจัดการเรียนรู้การนวดแผนไทยโดยสืบค้นจาก Internet เพื่อให้การเรียนวิชานวดแผนไทยมีข้อมูลที่หลากหลายครูผู้สอนจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

?ขอบคุณครูสิริศักดิ์ บุญแสน ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา รายวิชา “นวดแผนไทย”

สอบถามได้ค่ะ