คุณครูยลลดา คงประโคน ผู้สืบทอดการนวดแผนไทย

?คุณครูยลลดา คงประโคน ผู้สืบทอดการนวดแผนไทย และต่อยอดให้กับนักเรียนได้สืบสานงานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้อนุรักษ์อาชีพนวดดั้งเดิมของไทยมิให้สูญหายและเป็นอาชีพได้ต่อไป

?ทางโรงเรียนบ้านโคกน้อยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง

สอบถามได้ค่ะ