ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

             โรงเรียนบ้านโคกน้อยตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2523 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 2 (เดิม) ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง บนที่ดิน 23 ไร่ ซึ่งบริจาคโดยนายหนู หันระพัด เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

             โรงเรียนบ้านโคกน้อยเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดกิจกรรม 7 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน,โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร, โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา, โครงการส่งเสริมสหกรณ์, โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการฝึกอาชีพ

             โดยพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริในโรงเรียน

แห่งนี้จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2538 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 วันที่ 28 มิถุนายน 2550 และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

             เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้โอนสังกัดจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 มาอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งให้ นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

             ปัจจุบัน นางบุษยมาส  ผาสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย

             มีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง และมีอาคารประกอบดังนี้ ห้องสมุด 1 หลัง ห้องสหกรณ์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 หลัง และส้วม 3 หลัง โดยโรงเรียนยังคงดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สืบไป

             การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้มีแนวทางการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสร้างกลไกและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน

ปรัชญาโรงเรียน

“สุโข ปัญญาย ปฏิลาโภ” การได้ปัญญานำมาซึ่งความสุข”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

คำขวัญโรงเรียน

“สะอาดทุกที่ ทำดีทุกวัน ขยันทุกเวลา น้อมนำพาวิถีพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน       บ้านโคกน้อย

ที่อยู่               หมู่ 4  ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

สังกัด              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

E-mail :          koknoy@sk1edu.go.th

โทรศัพท์          037-449802              โทรสาร 037-449802

เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน  211 คน

สอบถามได้ค่ะ