ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประเภทสภานักเรียนและ การแข่งขันประเภทเล่านิทานคุณธรรม

ด้านผู้บริหาร (นางวันฤดี ปุยะติ) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประเภทสภานักเรียนและ การแข่งขันประเภทเล่านิทานคุณธรรม