สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ที่มอบอุปกรณ์ตัดผม

ขอขอบคุณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ที่มอบอุปกรณ์ตัดผมให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านโคกน้อย